Nova instal·lació finalitzada!

27 Febrer 2019

 

[CAT]

 

Nova instal·lació finalitzada! Aquesta vegada en CERDANYOLA del VALLÈS, en un habitatge unifamiliar.

 

El conjunt instal·lat consisteix en una instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa de 3.6kw + aerotermia per a ACS + bomba de pressió:

 

  • 13 panells de la marca Luxor Solar ECOLINE M60 / 300W (3900W). En tractar-se d’un habitatge unifamiliar compta amb diverses plantes de manera que es van aprofitar les cornises i es van instal·lar en blocs, 9 a la part alta i quatre a la planta intermèdia.
  • El Inversor seleccionat va ser el Sunny Boy 3.6 de SMA International que compta amb un dos seguidors MPPT (màximum power point tracking) que aprofita el major potencial solar en dues línies (string), els nou panells en una cadena i els altres quatre en un altre.
  • Quant a la Aerotermia seleccionada es tracta del model Aeromax Premium 270L de Thermor Espanya, amb unes bones característiques i molt bona qualitat preu. Si bé la aerotèrmia no és una energia renovable com a tal, es considera renovable ja que aquesta tecnologia és capaç de generar amb 1kWh entre 3 i 5 kwh per la qual cosa podríem concloure que es tracta d’una generació “molt eficient”, i afegida a la generació d’electricitat amb panells fotovoltaics fa que la instal·lació sigui molt eficient.
  • Un cop visitada l’habitatge del client i a petició seva, vam comprovar que la pressió que arribava a la llar era mínima pel que vam entendre que a més de la instal·lació de Aerotermia calia afegir una Bomba de pressió de cabal variable, triem el model de la NIÇA Turbina inox. Grup de pressió compacte amb variador de freqüència incorporat ideal per a subministrar una pressió constant independentment de la demanda d’aigua. Permet un estalvi energètic del 30-60% respecte als equips de pressió convencionals.
    Tota la tramitació de legalització s’està realitzant des de la nostra oficina i ajudem al client a sol·licitar les possibles ajudes que ofereixi l’ajuntament, que en el cas de CERDANYOLA del VALLÈS, ofereix una bonificació del 50% de l’IBI fins a un màxim de 333 € / any i durant 3 anys.

 

La instal·lació ha estat completada en 4 dies!
Tot un èxit!

 

________________________

 

[CAST]

 

Nueva instalación finalizada! Esta vez en CERDANYOLA del VALLES, en una vivienda unifamiliar.

 

El conjunto instalado consiste en una instalación fotovoltaica conectada a red de 3.6kw + Aerotérmia para ACS + bomba de presión:

 

  •  13 paneles de la marca  Luxor Solar EcoLine M60/300W ​(3900W). Al tratarse de una vivienda unifamiliar cuenta con varias plantas por lo que se aprovecharon las cornisas y se instalaron en bloques, 9 en la parte alta y cuatro en la planta intermedia.

 

  • El Inversor seleccionado fue el Sunny Boy 3.6 de SMA International que cuenta con un dos seguidores mppt (máximum power point tracking) que aprovecha el mayor potencial solar en dos lineas (string), los nueve paneles en un string y los otros cuatro en otro.

 

  • En cuanto a la Aerotermia seleccionada se trata del modelo Aeromax Premium 270L de Thermor España, con unas buenas características y muy buena calidad precio. Si bien la aerotermia no es una energía renovable como tal, se considera renovable ya que esta tecnología es capaz de generar con 1kwh entre 3 y 5 kwh por lo que podríamos concluir que se trata de una generación “muy eficiente”, y añadida a la generación de electricidad con paneles fotovoltáicos hace que la instalación sea muy eficiente.

 

  • Una vez visitada la vivienda del cliente y a petición suya, comprobamos que la presión que llegaba al hogar era mínima por lo que entendimos que además de la instalación de Aerotermia era necesario añadir una Bomba de presión de caudal variable, elegimos el modelo de la NIZA Turbina Inox. Grupo de presión compacto con variador de frecuencia incorporado ideal para suministrar una presión constante independientemente de la demanda de agua. Permite un ahorro energético del 30-60% respecto a los equipos de presión convencionales​.

 

Toda la tramitación de legalización se está realizando desde nuestra oficina y ayudamos al cliente a solicitar las posibles ayudas que ofrezca el ayuntamiento, que en el caso de CERDANYOLA del VALLES , ofrece una bonificación del 50% del IBI hasta un máximo de 333€/año y durante 3 años.

 

La instalación ha sido completada en 4 días!

 

Todo un éxito!

 

Adreça:

Som Confort Solar, SCCL
Avinguda Onze de Setembre, nº 75
08208 - Sabadell
Província: Barcelona
Avís legal

Contacta:

Telèfon fix oficina: 93 118 52 60
Telèfon mòbil 1: 722 26 03 42
Telèfon mòbil 2: 605 37 42 77
info@somconfortsolar.coop

 

Estem federats a la
Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya

i som socis de:
Cooperativa de finançament
ètic i solidari Coop57
Cooperativa Opcions